Pensjonat Agro DomLeśny

Sprawdź dostępność i rezerwuj on-line , telefonicznie lub mail ,
powyżej 3 noclegów zniżki do 40% od ceny podstawowej.
 

Wyświetl większą mapę 
 

 
 
 Dom Wypoczynkowy
Leśny Sól Kiczoranoclegi Sól
Kiczoraapartamenty
 
 
 

 

 

 

 


 
Sól Kiczora to urocza górska wioska agroturystyczna leżąca na granicy Beskidu Żywieckiego i Śląskiego
pomiędzy górami Kiczora i Rachowiec a w dolinie wijącego się potoku Czarnej Soły .
Jej głównymi atrybutami są piękne górskie widoki,czyste powietrze ,lasy ,a przede wszystkim miła i gościnna ludność dbająca o gości - tradycją folklorem góralskim i lokalną kuchnią.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej wioski to doskonały pomysł na wypoczynek Latem,zimą,jesienią,wiosną dla ciebie, rodziny ,przyjaciół ,pracowników

Historia nazwy Kiczora:

Nazwa wsi Kiczora wiąże się z sąsiedztwem pobliskiej góry noszącej również nazwę Kiczora (712 m n.p.m.). Kiczorą określano pierwotnie wyłącznie górę. Dopiero później u jej podnóża zaczęła rozwijać się osada, która następnie przyjęła taką samą nazwę. Nazwa Kiczora odnosi się do góry i oznacza ona po prostu "większą zalesioną kopulastą górę". Nazwa ta występuje w całych północnych Karpatach, a na terenie Słowacji, Moraw i Ukrainy brzmi m.in. Kiczera, Kiczer, Kyczera, Kiczara, Kiczura, Keczora, Keczera bądź też Koczera. Obecnie panuje przekonanie, że jest to nazwa słowiańska, która swymi korzeniami sięga do jeszcze starszego języka praindoeuropejskiego.
 
Lokalizacja:

Najmłodsza i najmniejsza miejscowość gminy Rajcza. Liczy 454 mieszkańców (stan na 31.12.2009 ) oraz 2,86 km2 powierzchni. Rozciąga się spod masywu Rachowca do Kiczory i masywu Małej Zabawy, nad rzeką Czerną. Obejmuje ona zarówno tereny położone w dolinie rzecznej Czernej, jak i część Przełęczy Kotelnica wzdłuż drogi gminnej Nieledwia - Kiczora do Karchówki. Górę Kiczorę od masywu Małej Zabawy rozdziela Przełęcz Kotelnica.

Kiczora graniczy z Nieledwią i Lalikami (gmina Milówka) oraz ze Zwardoniem, Solą i Rycerką Dolną (gmina Rajcza).
Miejscowość charakteryzuje się dużą ilością osiedli: Szpaki, Pobaska, Czerna, Chromiczaki, Madejka, Urbanki, Karchówka, Kiczora, Długosy. Od strony masywu Rachowca znajduje się powstały w 1961 r. Rezerwat Butorza. Cisza, spokój, wspaniałe lasy okalające okolicę to ogromne walory Kiczory. Ogromnym atutem Kiczory jest położenie w bliskości ośrodka sportów zimowych którym jest Zwardoń,Istebna oraz na Słowacji Ościadnica ,Laliki 

Leżąc na granicy Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego oraz granicy ze Słowacją i Czechami

jest idealne miejsce wypadowym do zwiedzania powyższych miejsc .

 Hej !!!!!!!

 

Rajd  Nordic Walking  „Na Nogi” w Góralskie Lato

Kiczora-Rachowiec-Kiczora

 

I.ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Sólkiczora.pl

34-370 Sól Kiczora 82 ,mail: solkiczora.pl@gmail.com

Tel.515296166,338645005

Pod patronatem Gminy Rajcza .

II.CEL:

1. Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez chodzenie z kijami Nordic Walking a także integracja osób w różnym wieku i różnym stopniu sprawności.

2. Promocja tworzenia Partnerstw i wspólnej realizacji projektów.

4. Wspólne kształtowanie postawy proekologicznej i pro-sportowej mieszkańca gminy, powiatu odpowiedzialnego za najbliższe otoczenie gwarantującej właściwy ekorozwój gminy, powiatu.

5.Promocja po przez powszechny ,aktywny wypoczynek naszej przepięknej beskidzkiej Rachowieckiej dziedziny a przede wszystkim wiosek agroturystycznych Sól Kiczora , Sól , Zwardoń .

III.TERMIN I MIEJSCE:

Rajd Nordic Walking  w dniu 23 Czerwca godzina 11,00  wioska Sól Kiczora ,gmina Rajcza Beskid Żywiecki .                                                                                                                                                             Start i meta Sól Kiczora boisko świetlicy środowiskowej, dystans ok 10 km ścieżką Kiczoranka na Rachowiec, ścieżką Rachowiecką z powrotem do Kiczory.

III.Ramowy program minutowy

10.00 – 10.45 – Rejestracja zawodników

11.00 – otwarcie imprezy, rozgrzewka, pokaz techniki nordic walking

11.20 – start zawodników na trasie 10 km

14.30 – zamknięcie trasy

15,00 – dekoracje zwycięzców, losowanie nagród

V.KATEGORIE WIEKOWE:

Uczestnictwo bez kategorii wiekowych

Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie około 15 minut przed startem. Zarys programu minutowego może ulec zmianie, o których na bieżąco będziemy informowali na stronie.

Organizatorami:

Stowarzyszenie Sólkiczora.pl

 Wsparcie finansowe Gmina Rajcza

Patronat :

V. Zgłoszenia do zawodów

1. Rejestracji można dokonywać elektronicznie na mail: solkiczora.pl@gmail.com

2. Rejestracja osobista przy stoisku Organizatora w dniu rajdu w godz. 10.00 – 10.45.

3. Zapisy zawodników ograniczone do 100 osób.

4. Zgłoszenie do zawodów jest bez opłaty startowej a samo uczestnictwo w rajdzie jest

nieodpłatne!

5. Zawodnicy dokonujący rejestracji i startujący w rajdzie oświadczają, że biorą w nim udział

na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów

promocyjnych Rajdu Nordic Walking na zdjęciach i filmach wykonanych podczas imprezy.

6. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków Regulaminu Rajdu Nordic Walking.

7. Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych

opiekunów na udział w rajdzie ( zgodnie z załącznikiem do regulaminu) oraz zgodę na

przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie

końcowym oraz oświadczenie , że zawodnik startuje na własną odpowiedzialność co

potwierdza złożonym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do udziału w rajdzie

8. Zawodnik otrzyma w dniu rajdu nieodpłatnie numer startowy, który należy przypiąć do

koszulki zewnętrznej i zwrócić go do Organizatora po ukończeniu rajdu.

9. Zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny po przybyciu na metę oraz napoje na trasie

rajdu w wyznaczonych przez Organizatora punktach poboru wody.

VI. Zasady uczestnictwa i technika marszu

1. W rajdzie mogą brać udział obywatele wszystkich krajów świata.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków

pogodowych oraz kije do Nordic Walking. Posiadanie kijów składanych wymaga od

uczestnika rajdu zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija jak

również uwzględnienie podczas rozgrzewki oraz samego rajdu faktu, iż kij składany jest

mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.

3. Podczas rajdu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej lub plecach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości a także jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych. Po zawodach uczestnik rajdu zobowiązany jest do zwrotu numeru startowego

4. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas

rozgrzewki i rajdu aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijem drugiej osoby.

5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad techniki Nordic Walking i zasad Fair

Play.

6. Dyskwalifikacja zawodnika następuje w przypadkach: podbiegania na trasie , skracania

trasy , przeszkadzania innym zawodnikom ,braku numeru startowego

7.Rajd ma charakter rekreacyjny ,zawodnicy nie zostaną oficjalnie skwalifikowani.

8. W Rajdzie Nordic Walking nie mam podziału na kategorie wiekowe i płeć.

9. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godziny. Zawodnicy, którzy nie ukończą marszu w tym czasie nie będą uczestniczyć w losowaniu nagród. Organizator może podjąć decyzję o zmianie limitu czasu.

VII.Nagrody

1.Uczestnicy będą obdarowani pamiątkowymi znaczkami.

2.Pierwszy uczestnicy na mecie kobieta i mężczyzna zostaną uhonorowani nagrodami specjalnymi:

Kobieta – chusta Harnasiowej Agnieszki

Mężczyzna -ciupaga Harnasia Burego

3.Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody i upominki.

Trasa

1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika,

powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy

medycznej.

2. Lista startowa będzie znajdować się w punkcie organizacyjnym zawodów.

3. Trasy będą oznaczone specjalnymi znacznikami.

4. Na trasach znajdować się będą punkty poboru wody.

VIII.Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

2. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.

3. Uczestnicy  biorą udział na własną odpowiedzialność i nie będą wysuwać żadnych roszczeń za zdarzenia i wypadki  wobec organizatora oraz właścicieli terenu po którym przebiega trasa biegu  np. Lasy Państwowe ,Gmina Rajcza, firm  prawnych i właścicieli prywatnych.

4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak

również dbać o porządek w miejscu Rajdu.

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w

Rajdzie.

7. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego

regulaminu.

8. Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich norm związanych z

ochroną przyrody, ekologią i porządkiem.

9. Należy zachować szczególną uwagę w miejscach przejścia przez siedliska zwierząt i

miejsca gdzie mogą występować ptaki.

10. Uczestnik oświadcza , że wiadomym jest dla niego , iż organizator i osoby z nim

współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe ,

rzeczowe i majątkowe , które wystąpiły przed , w trakcie lub po zawodach.

11. Uczestnik oświadcza , że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

12. Uczestnik oświadcza , że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie

wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.

13. Uczestnik oświadcza , że zrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lum zwrotnego od

organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami.

14. Uczestnik oświadcza , że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie

może wnieść  roszczeń w stosunku do organizatora.

15. Uczestnik oświadcza , że przyjmuje do wiadomości , iż należy przestrzegać zarządzeń służb

porządkowych oraz warunków regulaminu.

16. Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach

sportowych.

17. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez

organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

18. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w Internecie.

19. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz

zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

20. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Stowarzyszenie

Sólkiczora.plnocleginoclegi ZwardońZwardoń noclegi

D.W.LeśnySólnoclegi

 

 


 
 
Pogoda w Zwardoniu